7 อำเภอ

7 อำเภอ ในจังหวัดนครปฐม จังหวัดนครปฐมแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 7 อำเภอ 106 ตำบล
* เทศบาลนคร 1 แห่ง
* องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง
* เทศบาลตำบล 14 แห่ง
* องค์การบริหารส่วนตำบล 83 แห่ง
เขตการปกครอง 7 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองนครปฐม อำเภอนครชัยศรี อำเภอสามพราน อำเภอดอนตูม อำเภอบางเลน อำเภอกำแพงแสน และอำเภอพุทธมณฑล นครปฐมมีพลเมือง 920,030 คน
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562)

Back to top button